ohne Titel 2020, Walnussholz, 35 cm 


 


 


 

  


 


 

ohne Titel 2020, Walnussholz, 40 cm


 


 


 

  


 


 ohne Titel 2020, Walnussholz, 45 cm
 


 
 

ohne Titel 2020, Walnussholz, 36 cm


 
 


 
 


 


 
 

ohne Titel 2019, Walnussholz, 36 cm


   

un homme debout 2019, Kirschholz, 120 cm


 


 


 


 


  


 

ohne Titel 2019, Walnussholz, 160 cm
 


 

ohne Titel 2019, Walnussholz, 30 cm


 


 


 

 


 


 

 

 

 

 

abwarten 2019, Eichenholz, 180 cm


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

anspannen 2019, Eichenholz, 182 cm

 

 

 

 

 


 


 


 

ohne Titel 2020, Walnussholz, 180 cm


 


 


 


 


 


 


 ohne Titel 2017, Kirschholz, 190 cm
 


 


  


 


 


 

Liegende 2016, Eichenholz


 


 


 


 


 

 


 

Nike 2011 Bergahorn 205 cm


 


 


 
 

 

 

 

 

 

 

Ponderation 2014 Eichenholz Stahl 30 cm x 260 cm

 

 
 


 


 


 

ohne Titel 2019, Walnussholz, 330 cm


 


 


 


 


 

Hypnos I 2005 Ahornholz 13 cm x 25 cm 

 


 


 


 

Pfahlsitzer 2010, Kirschholz, 230 cm 


 


 


 
ohne Titel 2017 Kirschholz 30 cm x 200 cm